Obchodní název: weinsberský granit
Hornina: granit (žula)
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: hrubozrnný (magmatit,metamorfit)(10 - 3,3 mm)
Textura: porfyrická
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Weinsberské granity mají v měřítku moldanubického plutonického komplexu značně variabilní složení. Mohou být relativně tmavé, obsahující vedle biotitu i pyroxen, přes biotitické až po světlejší granity s muskovitem. Weinsberské granity jsou na první pohled nápadné typickými porfyrickými vyrostlicemi kyselého plagioklasu vedle převažujícího draselného živce, které mohou dosahovat velikosti, resp. délky, od 1 až po 5 cm. Výjimkou nejsou ale vyrostlice dosahující i 7 cm. Hlavními horninovými minerály jsou K-živec, plagioklas, křemen a biotit.

granit Weinsberg  
Foto: Pavla Mullerová (2016)  
Granit Weinsberg 1  
Weinsberský granit ve výchoze. Foto: Jaroslava pertoldová (2004)