Obchodní název: čedič z Vinařické hory
Hornina: nefelinit
Typ horniny: vulkanity (+ vulkanosedimentární horniny)
Barva: černá
Stratigrafické členění: kenozoikum - neogén - miocén - střední miocén
Makroskopický popis: skoro černá masivní hornina s deskovitou až nevýrazně sloupcovitou odlučností a lasturnatým až nerovným lomem, ve svrchních částech lávových proudů však vystupují i porézní mandlovce s výplněmi kalcitu, aragonitu a řady zeolitů.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Vladimír Žáček: ústní sdělení