Obchodní název: bzovský pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: jemnozrnný (písek, pískovec)(0,25 - 0,05 mm)
Barva: šedomodrá, okraje okrové
Litostratigrafické členění: svodnické souvrství
Stratigrafické členění: mezozoikum
Makroskopický popis: Pískovec je jemnozrnný, pevný a hutný. Zajímavý je dvojí barevností, jádro kamene je šedomodré, zvětralé okraje jsou okrové. Obsahuje i stopy živočichů. Pískovec svými vlastnostmi vyhovuje přímému kontaktu s vodou. Klastická sedimentární hornina.Celistvá stavba bez patrného zrnitostního a barevného zvrstvení. Lom nerovný, nedrolivý.
Literatura: Natrix, a.s.: Kamenolom Bzová: nejlepší pískovec na moravě. Kámen 16, 1. 2010. Grohová Krutilová K.(2007): Opracovatelnost hornin - vztah mezi petrografickými parametry, fyzikálními vlastnostmi a technologickými zkouškami.. PřFUK. Dipl.práce.