Obchodní název: havlovický (devítikřížský) pískovec (Krákorka)
Hornina: psamit (arenit)
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: střednozrnný (písek, pískovec)(0,5 - 0,25 mm)
Textura: masivní (všesměrně zrnitá)
Přívlastek: jílovitý
Barva: šedobílá
Litostratigrafické členění: bohdašínské souvrství
Stratigrafické členění: mezozoikum - trias - spodní trias
Makroskopický popis: dokonale deskovitě odlučné,( mocnost desek až kolem 25 cm), šedobílé, kaolinitické,jemně až středně zrnité pískovce, povrch desek místy zvlněný ( fosilní čeřiny) Poznámka: název " pískovec od Krákorky" je užíván těžební firmou Krákorka s.r.o. jako obchodní název, běžně je znám pod názvem devítikřížský pískovce
Literatura: Grohová Krutilová K. (2007): Opracovatelnost hornin - vztah mezi petrografickými parametry, fyzikálními vlastnostmi a technologickými zkouškami. Dipl. práce. PřFUK. Praha.

Krákorka hornina  
Foto: Miroslav Toužimský (2015)  
havlovický (devítikřížský) pískovec (Krákorka)