Obchodní název: litavský vápenec (Lithothamniový vápenec)
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Přívlastek: detritický
Barva: šedobílá
Litostratigrafické členění: hrušecké souvrství
Stratigrafické členění: kenozoikum - neogén - miocén - střední miocén - baden
Makroskopický popis: bílý,šedobílý,žlutavý, biodetritický vápenec ( kalkarenit), detrit tvoří bioklasty
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Mrázek I. (1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum Brno.