Obchodní název: tasovický arkozový pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: jemnozrnný (písek, pískovec)(0,25 - 0,05 mm)
Přívlastek: arkózovitý (arkózový)
Barva: červenohnědá
Stratigrafické členění: paleozoikum - devon
Makroskopický popis: Klastická sedimentární hornina. Celistvá. V tektonicky pokleslé kře sj. směru, o mocnosti 250m, lze rozlišit následující vrstevní sled:bazální poloha červenorůžových slepenců, červenohnědé arkozy, kaolinické pískovce přecházející do bělozelených konglomerátů. Červenohnědé arkozy jsou nejmocnější - 200m.
Literatura: Batík P.-Čtyroký P.(1982): Vysvětlivky ke geologické mapě ČSSR 1:25 000 34-131 Šatov. - ÚÚG Praha.Groh-Krutilová K. (2007): Opracovatelnost hornin- vztah mezi petrografickými parametry, fyzikálními vlastnostmi a technologickými zkouškami. - Dipl. práce. Praha.