Obchodní název: pojizerský pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: jemnozrnný (písek, pískovec)(0,25 - 0,05 mm)
Přívlastek: vápnitý, karbonátový(karbonatický)
Barva: světle šedá až šedožlutavá
Litostratigrafické členění: jizerské souvrství
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - turon - střední turon
Makroskopický popis: Pevný, lavicovitě odlučný, světle až žlutavě šedý, jemnozrnný pískovec vápnitý, místy až silně jemně písčitý vápenec, často hrubozrnná až štěrčíkovitá příměs ( křemenná zrna a drobné křemenné valounky ) , časté , převážně chuchvalcovité, konkrecionální parie s vyšším obsahem karbonátu ( kalcitu ), místy příměs glaukonitu, časté bioturbace typu Planolites. Vápnité pískovce a písčité vápence jsou spjaty přechody, bez ostrých hranic., časté bioturbační zvrstvení
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Valečka J., Slavík J. ( 1984 ) : Litologický a sedimentologický vývoj křídových stratotypových lokalit Přední Kopanina, Bílé Horky a Dolánky. MS Archiv ČGS Praha.