Obchodní název: granit Lipová
Hornina: granit (žula)
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Barva: modravěšedá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Střednězrnitý biotitický granit s enklávami tmavých plášťových hornin.
Literatura: Fyzikálně-mechanické vlastnosti jsou převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu v Praze 6.