Obchodní název: diabasový tuf
Hornina: tuf
Typ horniny: vulkanity (+ vulkanosedimentární horniny)
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Přívlastek: lapilový
Barva: zelenošedá
Stratigrafické členění: paleozoikum
Makroskopický popis: Fiala(1971,1977)tyto horniny označoval jako granulátové tufy, říkalo se jim také žabáky pro jejich vzhled. Složeny jsou z nepravidelných úlomků alterovaného sklovitého bazaltu, tmelených karbonátem. V moderním názvosloví ho lze nazvat jako hyaloklastit.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Fiala F.(1971): Ordovický diabasový vulkanismus a biotitické lamprofyry Barrandienu.-Sbor.geol.věd,řadaG,sv.19.Praha.7-122. Fiala F.(1977):The xenoliths of albitized granitoids in granulated diabase from Otmíče.-ActaUniv.Carol.,Geol.,115-127.

diabasový tuf