Obchodní název: krinoidový vápenec
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: hrubozrnný (písek, pískovec)(2 - 0,5 mm)
Přívlastek: detritický
Barva: bělošedá
Stratigrafické členění: mezozoikum - jura - svrchní jura - malm - - oxford
Makroskopický popis: Bělošedý hrubě detritický krinoidový vápenec, neobsahuje úlomky jiných nerostů než karbonátů, mezerní hmota je složena ze středně až hrubě zrnitého kalcitu, rekrystalizace kalcitu postihuje zejména centrální partie fosilních zbytků
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Mrázek I. (1992): Závěrečná zpráva úkolu Historické kamenné suroviny použité na území Brna. MS Odbor kultury Magistrátu města Brna. Brno. Mrázek I. (1993): Kamenná tvář Brna.Moravské muzeum Brno.