Obchodní název: spongilit
Hornina: opuka
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: bělavá
Stratigrafické členění: kenozoikum - neogén - miocén - střední miocén - baden - spodní baden (morav)
Makroskopický popis: Velmi jemnozrnné bělavé až světle šedozelené silně vápnité foraminiferové spongility.
Literatura: Dvořák J.(1996): Výroční zpráva Památkového ústavu v Olomouci za rok 1995. Olomouc.