Obchodní název: přibylovská opuka
Hornina: opuka
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: jemnozrnný (písek, pískovec)(0,25 - 0,05 mm)
Přívlastek: písčitý
Barva: šedobílá až šedožlutá
Litostratigrafické členění: bělohorské souvrství
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - turon - spodní turon
Makroskopický popis: Petrograficky jde o písčito-prachovitý slínovce až vápnito-jilovité prachovce, často spongilitické, občas obsahující světle šedé až šedé drobné polohy a pecky s vyšší koncentrací jehlic hub. Nadloží tvoří hlíny a zvětraliny opuk, podloží šedý slínovec (spodní turon) a glaukonitický pískovec (cenoman).
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Mrázek I. (1993): Kamenná tvář Brna. Moravské zemské muzeum Brno. Groh-Krutilová K. (2007): Opracovatelnost hornin- vztah mezi petrografickými parametry, fyzikálními vlastnostmi a technologickými zkouškami. - Dipl. práce. Praha.

přibylovská opuka  
Přibylovská opuka Foto: Miroslav Toužimský (2013)