Obchodní název: zvonivé inoceramové opuky
Hornina: opuka
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: jíl, jílovec (< 0,005 mm)
Textura: masivní (všesměrně zrnitá)
Přívlastek: vápnitý, karbonátový(karbonatický)
Barva: šedá, zčásti slabě nahnědlá
Litostratigrafické členění: rohatecké souvrství
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - coniak - spodní coniak
Makroskopický popis: Světle až sytě šedé, místy nahnědlé, tvrdé, vápnité, silicifikované jílovce až jílovito - vápnité silicity, místy lasturovitý lom, homogenní, méně šmouhovitá (bioturbační) textura .Tyto opuky, jsou při poklepu " zvonivé".Tvoří polohy 0,60 - 0, 85 m mocné , vložené do měkčích, rozpadavých slabě silicifikovaných jílovců
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Valečka J. - Slavík. J.( 1985 ) :Litologický a sedimentologický vývoj na křídových stratotypových lokalitách Sutiny a Merboltice. MS ČGS, Praha.