Obchodní název: kapitolský mramor
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Přívlastek: bituminosní
Barva: žlutošedá až šedá
Litostratigrafické členění: kopaninské souvrství
Stratigrafické členění: paleozoikum - silur - ludlow
Makroskopický popis: Ortocerový vápenec, leštitelný, hrubě lavicovitý žlutošedý až šedý bituminózní vápenec s mikritovou základní hmotou a velkými (až 1 m dlouhými) subparalelně uspořádanými světlými schránkami ortocerů aj. fosilií, druhotně vyplněnými bílým kalcitem
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Kubíček A. (1928): Naše mramory a leštitelné stavební kameny. Zpr. veř. služby techn., 10,373-377,399-400. Kubíček A. (1929): Naše mramory, travertiny a leštitelné stavební kameny. Praha.