Obchodní název: zeměchská opuka
Hornina: opuka
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Textura: pórovitá
Přívlastek: vápnitý, karbonátový(karbonatický)
Barva: bělošedá až šedožlutá
Litostratigrafické členění: bělohorské souvrství
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - turon - spodní turon
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Krutský N. (1993): Z historie těžby a použití kamene v severních Čechách. Geologický průzkum 9-10/1993, str. 261-264. Praha

zeměchská opuka