Obchodní název: kutnohorský pískovec (vápenec)
Hornina: vápenec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: hrubozrnný (písek, pískovec)(2 - 0,5 mm)
Textura: masivní (všesměrně zrnitá)
Přívlastek: psamitický
Barva: šedá
Litostratigrafické členění: perucko-korycanské souvrství - korycanské vrstvy
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Makroskopický popis: Převážně šedé, biodetritické vápence ( bioklastické resp. biosparitické)možno označit i jako hrubé kalkarenity, s terigenní písčitou příměsí(křemen, méně slídy, příp. zrnka hornin krystalinika). Makroskopicky bývají tyto vápence mylně, ale běžně popisovány jako pískovce neboť bioklasty mají velikost hrubého písku
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová a kol.(1996): Praha kamenná.Nár. muzeum.Praha.Klein V. (1962):litologie a stratigrafie cenomanských organodetritických vápenců v západním okolí Kutné hory.Sbor.Ústř.Úst.geol., odd. geol., 27,.Praha.