Obchodní název: boháňský pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: světle šedá
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Makroskopický popis: Jemnozrnný pískovec, z hořických pískovců je nejtvrdší , nejhůře opracovatelný, ale i nejtrvanlivější, klastická sedimentární hornina, anizotropní stavba.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová a kol.(1996): Praha kamenná.Nár. muzeum.Praha. Groh-Krutilová K. (2007): Opracovatelnost hornin- vztah mezi petrografickými parametry, fyzikálními vlastnostmi a technologickými zkouškami. - Dipl. práce. Praha.

boháňský pískovec  
Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2015)  
boháňský pískovec  
Foto: Barbora Dudíková Schulmannová (2015)