Obchodní název: hořický pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: jemnozrnný (písek, pískovec)(0,25 - 0,05 mm)
Barva: šedobílá až žlutá
Litostratigrafické členění: perucko-korycanské souvrství - korycanské vrstvy
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Makroskopický popis: Pískovec místy narezavělý nebo nazelenalý, převážně jemnozrnný. Obsahuje přes 90% křemene, zrna jiných minerálů (glaukonit, živce, slídy, těžké minerály) podružně až vzácně. Mezerní hmota je tvořena směsí kaolinitu, illitu a křemenného prachu. Uložení pískovců je mírně ukloněné až vodorovné, vrstevnatost deskovitá až lavicovitá, rozpukání obvykle řídké a vcelku pravidelné.
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová a kol.(1996): Praha kamenná.Nár. muzeum.Praha.

pomník Prokopa Holého  
Selektívní eroze v měkčích partiích hořického pískovce, patrná v nápisové části pomníku Foto: Jaroslav Valečka (1.8.2016)  
pomník Prokopa Holého  
Celkový pohled na pomník Prokopa Holého Foto: Jaroslav Valečka (1.8.2016)  
hořický pískovec