Obchodní název: niedergrundský pískovec (labský)
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: hrubozrnný (písek, pískovec)(2 - 0,5 mm)
Přívlastek: monomiktní
Barva: hnědorezavá, šedá
Litostratigrafické členění: bělohorské souvrství
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - turon - spodní turon
Makroskopický popis: Lavicovitě, méně deskovitě vrstvený,hnědavě rezavý, šedý s hnědorezavými šmouhami,hrubozrnný, či středně až hrubě zrnitý, křemitý křemenný pískovec,decimetrové, hrubozrnné, štěrčíkovité polohy,malá jílovitá příměs, akcesorická zrna živců, časté planární šikmé zvrstvení v polohách do 1 m
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová a kol.(1996): Praha kamenná.Nár. muzeum.Praha.Stein K. ( 1988 ( : Příspěvěk k historii těžby pískovce v údolí Labe v děčínské vrchovině. Sbor. Severočes. Mus. , přír. Vědy , 9, 71 - 78. Liberec

labák  
Foto: Miroslav Toužimský (2013)