Obchodní název: nehvizdský pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Barva: bělavá
Litostratigrafické členění: perucko-korycanské souvrství - perucké vrstvy
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Makroskopický popis: Jemnozrnný kaolinitický křemenný pískovec, sladkovodní cenoman
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Nadace střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší. Březinová a kol.(1996): Praha kamenná.Nár. muzeum.Praha.

nehvizdský pískovec  
Detail portálu vchodu do kostela sv. Václava v Nehvizdech z místního pískovce s kamenickou značkou. Foto: Pavla Gurtlerová (2014)