Obchodní název: sedlčanská žula
Hornina: granodiorit
Typ horniny: magmatity hlubinné
Zrnitost: středně zrnitý (magmatit,metamorfit)(3,3 - 1,0 mm)
Textura: porfyrická
Barva: namodrale až tmavě šedá
Stratigrafické členění: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Makroskopický popis: Amfibol-biotitický granodiorit až granit,vyrostlice bílého živce až 15mm velké,homogenní hornina, místy tmavší jemnozrnné uzavřeniny, hůře leštitelná
Literatura: Rybařík V. (1994): Ušlechtilé stavební a sochařské kameny české republiky.-Nadace Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší.Kováč J.(1983): Dekorační kameny použité při výstavbě Paláce kultury v Praze. Geol. průzkum 1. Praha. Fyz.-mech. vlastnosti převzaty z kartotéky Kloknerova ústavu v Dejvicích. Waldhauserová J., Ledvinková V. (2004): Petrogenesis of Variscan granitoids in the Central Bohemian Pluton in the Příbram area. - Krystalinikum, 30.93-120.

sedlčanská žula