Obchodní název: kukský pískovec
Hornina: pískovec
Typ horniny: sedimenty zpevněné
Zrnitost: střednozrnný (písek, pískovec)(0,5 - 0,25 mm)
Textura: masivní (všesměrně zrnitá)
Přívlastek: monomiktní
Barva: šedobílá až žlutá
Litostratigrafické členění: perucko-korycanské souvrství - korycanské vrstvy
Stratigrafické členění: mezozoikum - křída - svrchní křída - - cenoman
Makroskopický popis: Kukský (též stanovický) je středně zrnitý až hrubozrnný. Vrstevnatost ( odlučnost) je silně deskovitá až lavicovitá. Obsahuje větší množství zkamenělin, nebo jejich úlomků. Má křemitý tmel, místy se vyskytují partie s malým obsdahem kaolinitu.Pískovec je pevný, vhodný k sochařským účelům.
Literatura: Rybařík V. (1993): Královédvorský pískovec. Geologický průzkum 6,1993, 161-164. Kaše Jiří, Kotlík Petr et al. ( 1999) : Braunův Betlém. Paseka, Praha, Litomyšl.