Obchodní název: krinoidový vápenec
Název lomu: Stránská skála
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-město
Katastr: Slatina
Mapa: 24431 - Šlapanice
Popis lomu: Stránská skála. Vápenec se zde lámal od 12.století s přestávkami až do r.1925 a pak za 2. svět. války. Lokalita byla vyhlášena chráněným přírodním výtvorem a obnovení těžby nepřichází v úvahu. Dochovaly se zde dvě úrovně fluviálních sedimentů (mladší a starší štěrkopískový pokryv), které představují složitá fluviální souvrství.V podloží kvartéru vystupují vápence středního až svrchního oxfordu, tvořené naspodu přes 25 m mocnými polohami vápencových brekcií. Ve vyšší části lomu je pak odkryta 4 m mocná poloha šikmo zvrstveného krinoidového vápence. Profil uzavíra přes 5 m mocné biomikritové vápence.